Pani "no no no no no"
01.12.2019
Jak mu to wyjdzie?